DNF秋茶辅助(独家老牌内部稳定五年之久)

支持【win7丶10丶11 网吧用户使用】

                                                     支持【剧情 白图搬砖 未央】 【功能9为纯脚本模式可搭配半自动使用】

 

亲测稳定:  剧情 --  智能秒杀 +无敌  【不开三速】  智能秒杀剧情有部分图【黑暗城】会闪退 可换别的功能使用

                  搬砖--   智能秒杀 +无敌  【不开三速】

                  未央--   智能秒杀 +无敌  【不开三速】【过滤金币】

感觉慢的  可做做行为   开三速   开代码功能使用