DNF IKun(多种功能手自一体老品牌)

设定游戏画面
  1.将画面比例设置为 4:3
  2.将画面分辨率设置为 800×600
  3.每秒帧数优化勾选上 √
  4.每秒帧数限制拉满 180以上

设置游戏按键
  1.将游戏按键全部恢复默认
     //进图不打怪或有地方发呆是键盘需要恢复默认
  2.设置一件聚物
     2.1.在聊天快捷键内设置  //移动物品 V键
          //可配合  快捷拾取=1    【0=关闭 1=开启(设置V键回城拾取) 】
                         //通关后按V键聚物提升效率  需手动在游戏内设置