DNF 河童 脚本(剧情升级搬砖极致流畅)

使用说明:
                              版本热键:F1  自动开关
                                            End  卸载脚本
                                     
                   F2云上倍攻 进游戏开启F2可以半自动  可刷云上 深渊 团本每日等等


1.关于不换角色问题,先看看角色是否在你偏爱角色栏,如果是将其拖下到普通角色栏再进行自动,如果不是就联系上级!

2.窗口必须800*600的大小,否则会导致角色不放技能等一系列问题!

3.恢复游戏的默认按键,否则会导致卡图等一系列问题!

4.物理机的切勿有其他窗口遮挡DNF窗口,否则脚本将运行出错!姿势:F1起飞!