DNF蓬莱辅助

打开辅助先注册/登录,然后上游戏赛利亚房间home键呼出

 

     F1 开启BUFF

 

     F2 开启全屏 (代码和伤害建议默认,大神可自定义,切记不可与钩子同时开启)

 

     F3 开启钩子 (和全屏冲突)

 

     F4 无视队友

 

     F7 无形秒杀 (少用)

 

     ~  评分+无敌