DNF南瓜辅助(原仓鼠)

注册登录前请使用管理员身份运行辅助(管理员运行辅助能解决90%的问题)

多功能驱动小助手 支持收菜2+2 3+3 搬砖 剧情升级 自动换角色 自动翻牌  工作室多开组队
=======================================================
                                                                                                                                                   
----------------------------------------------------

【热键功能】  此类所有热键都可以自定义修改

     F2                                      梦幻装备备用按键
     F3                                      无视队友(开关)
     F4                                      完成接受任务
     波浪键                                秒杀
     ALT  +  方向键                    顺图
     小数键盘0                           聚物
     F10                                    自动剧情(开关)
     F11                                    自动收菜(开关)
     F12                                    自动智慧的引导(开关)
     HOME                               开启半自动模式  
     END                                  关闭半自动模式
     ----------------------------------------------
      [团本功能]

     ALT + Q                             黄圈秒杀  
     ALT + W                            雷火秒杀  
     ALT + E                             地火秒杀  
     ALT + R                             闪电秒杀
     ----------------------------------------------
      [小功能]

     ALT + 1(F1下面)             将物品名字复制到剪辑版
     ALT + 2                             梦幻装备读武器
     ALT + 3                             冒险团小游戏一键秒杀
     CTRL + HOME                   重置换角色记录
     CTRL + 鼠标左键                打开小地图,鼠标指哪飞哪                                
=======================================================


如果购买使用过程中遇到任何问题请联系客服处理